1- بانک قوامین

2- شرکت سرمایه گذاری پدیده

3- واحد هاي اعتباري شركت هاي تعاوني روستايي استان آذربايجان شرقي - اردبیل - قزوین

4- تعاوني اعتبار احياء سپاهان

5- سازمان فنی و حرفه ای کشور

6- تعاوني اعتبار اسماء  استان خراسان جنوبي

7-موسسه ماالی و اعتباری اعتماد ايرانيان

8-موسسه قرض الحسنه مهر وطن

9- موسسه قرض الحسنه مبین آذر

10- موسسه قرض الحسنه کارگشایان کوثر

11- موسسه قرض الحسنه نصر

12- شرکت مخابرات ايران استان آذربايجان شرقي

13- صندوق قرض الحسنه کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان شرقی

14- صندوق قرض الحسنه وليعصر صوفيان

15- صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين صوفيان

16- صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين نظرلو

17- صندوق قرض الحسنه خاتم الانبيا تبريز

18- صندوق قرض الحسنه  جعفرصادق اسکو

19- صندوق قرض الحسنه نبی اکرم ميلان

20 - صندوق قرض الحسنه وليعصر اخی جهان گوگان

21 - صندوق قرض الحسنه الغدير مياندواب

22- صندوق قرض الحسنه محمد باقر باروق مياندواب

23- صندوق قرض الحسنه  قرض الحسنه ملاير - همدان

 

 

نام کارفرما

نرم افزار

بانک قوامین

Core banking

شرکت سرمایه گذاری پدیده شاندیز

system  Pos & Card Payment

صندوق تعاون روستایی کشور

Core banking

واحد هاي اعتباري شركت هاي تعاوني روستايي استان آذربايجان شرقي

اردبیل - قزوین

نرم افزار بانکداري و مالي  پارس

50 شعبه

تعاوني اعتبار احياء سپاهان

نرم افزار بانکداري و مالي پارس

سازمان فنی و حرفه ای کشور

نرم افزار بانکداري و مالي پارس وب بیس

تعاوني اعتبار اسماء  استان خراسان جنوبي

تبديل اطلاعات از داس به ويندوز

نرم افزار بانکداري و مالي  پارس

10 شعبه

سيستم مركزي تجميعي

موسسه ماالی و اعتباری اعتماد ايرانيان

نرم افزار بانكداري و مالي پارس وب بیس

400 شعبه

سيستم مركزي تجميعي

صندوق های قرض الحسنه :

 1. کارکنان بانک صادرات
 2. وليعصر صوفيان
 3. اميرالمومنين صوفيان
 4. اميرالمومنين نظرلو
 5. خاتم الانبيا تبريز
 6. جعفرصادق اسکو
 7. نبی اکرم ميلان
 8. وليعصر اخی جهان گوگان
 9. الغدير مياندواب
 10. محمد باقر باروق مياندواب
 11. قرض الحسنه ملاير - همدان

نرم افزار صندوقهای قرض الحسنه

موسسه قرض الحسنه مهر وطن

نرم افزار بانکداري و مالي پارس

40  شعبه

موسسه قرض الحسنه مبین آذر

موسسه قرض الحسنه کارشایان کوثر

موسسه قرض الحسنه نصر

نرم افزار بانکداري و مالي پارس

شرکت مخابرات ايران استان آذربايجان شرقي

نرم افزار جامع يكپارچه امور رفاهی

- بخش پزشكي بخش دندانپزشکی

- بخش تربيت بدني - بخش وام پرسنل

- بخش مددكاري اجتماعي

درحال پردازش ...
لطفا ابتدا وارد سایت شوید